Điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất là gì
07/04/2023, Posted by safetycare

Điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất là gì?

Một doanh nghiệp muốn tìm một đơn vị để tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP cho đội ngũ nhân viên của mình. Vậy điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất là gì?

 

Theo Điều 33 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất không quy định điều kiện của đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất mà chỉ quy định yêu cầu đối với người huấn luyện (giảng viên) an toàn hóa chất, nội dung, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất cho từng đối tượng được huấn luyện, cụ thể như sau:

“Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

1. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật bảo đảm an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

4. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

5. Quy định đối với người huấn luyện an toàn hóa chất

Người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

6. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất:

a) Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

b) Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

c) Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra”.

 

Như vậy, các đơn vị tổ chức có đủ điều kiện về người huấn luyện, thời gian, nội dung đều có thể tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất.

 

Safety Care Group là đơn vị có đầy đủ điều kiện về người huấn luyện, thời gian, nội dung để tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho các doanh nghiệp đang mong muốn tìm nhà thầu cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật.

Với kinh nghiệm đã thực hiện huấn luyện cho nhiều doanh nghiệp trước đây, chúng tôi có đầy đủ năng lực và chức năng để tư vấn, huấn luyện cho các doanh nghiệp đang cần được hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề huấn luyện an toàn hóa chất hoặc có nhu cầu huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ nhân viên của mình.

Safety Care Group huấn luyện an toàn hóa chất cho doanh nghiệp
Hình ảnh Safety Care Group thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất cho doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare

Share
Download Brochure
Contact us