Thay đổi công nghệ có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không
07/04/2023, Posted by safetycare

Thay đổi công nghệ có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp đã được phê duyệt, nhưng hiện tại doanh nghiệp muốn cải tạo hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước sau xử lý tốt hơn và bổ sung bể sự cố thì có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

 

Theo số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường quy định các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

STT

Dự án

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
(1) (2) (3) (4) (5)

105

Dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ (sản xuất, xử lý chất thải) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động; Dự án đầu tư mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động Có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 3 thứ tự từ 01 đến 104 Phụ lục này Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 4 thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thứ tự từ 01 đến 104 Phụ lục này

 

Theo đó, trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) của doanh nghiệp đang hoạt động và có nhu cầu cải tạo hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước sau xử lý tốt hơn và bổ sung thêm bể sự cố thì doanh nghiệp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định khi thay đổi công nghệ xử lý chất thải.

 

Safety Care Group là đơn vị chuyên thực quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề môi trường.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp các vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực môi trường.

 

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare

Share
Download Brochure
Contact us