CUNG CẤP NHÂN SỰ AN TOÀN – DỰ ÁN TETRA PAK

DỰ ÁN TETRA PAK – KCN VSIP I, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

  • Khách hàng: Công ty CP Kỹ nghệ lạnh – SEAREFICO
  • Chủ đầu tư: Tetra Pak
  • Quản lý dự án/ Tư vấn giám sát: Toyo (TVC)
  • Dịch vụ: Cung cấp 5 Giám sát an toàn (Safety Supervisor)
  • Thời gian thi công: 03/2018

 

Cung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra PakCung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra PakCung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra PakCung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra PakCung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra PakCung cấp nhân sự an toàn - Dự án Tetra Pak