Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động


Quản lý an toàn lao động

Quản lý an toàn lao động

Bạn biết không? Quản l‎‎ý an toàn lao động phụ thuộc trước hết vào sự phối hợp hành động của mọi cá nhân và tổ chức, bao gồm cả Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao...

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: ✴ Giới thiệu Định...

Xem thêm

AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: ✴ Định nghĩa: Các...

Xem thêm

AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: ✴ Hành động không...

Xem thêm

AN TOÀN BUỘC TẢI VÀ MÓC TẢI KHI NÂNG HẠ

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: Vai trò trách...

Xem thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN XÂY DỰNG CƠ BẢN

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: ✴ Định nghĩa cơ...

Xem thêm

AN TOÀN LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: ✴ Giới thiệu: Định...

Xem thêm

LẮP ĐẶT – THÁO DỠ GIÀN GIÁO CƠ BẢN

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   2 ngày Số giờ huấn luyện:     16 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN: Định nghĩa giàn giáo Các...

Xem thêm

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY CƠ BẢN

THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN: Số ngày huấn luyện:   1 ngày Số giờ huấn luyện:      8 giờ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: trình chiếu powerpoint, lý thuyết, video, thực hành. NỘI DUNG PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY CƠ BẢN:...

Xem thêm

Page 1 of 212